Dancing life’s dance.

Impromptu dancing at a beautiful fountain in Shenzhen, China.